%60 تخفیف جشنواره ماه رمضان

Android Retrofit Example