%60 تخفیف جشنواره ماه رمضان

بررسی رشته برای وجود حداقل یک کاراکتر ویژه مثل @